Alba Service logo
Arbetsmiljöpolicy

Alba Service

ARBETSMILJÖPOLICY

Vår personal är företagets viktigaste resurs och vårt ansikte utåt. Att arbeta för att öka personalens välmående, personliga utveckling och sociala hälsa är därför en av våra viktigaste mål. Det är därför viktigt för Alba Service att all personal erbjuds utbildning och även fortbildning i de fall detta behövs. Utbildningen skall inte bara säkerställa att kvalitets och miljömål uppnås utan också bidra till den anställdas personliga kompetensutveckling.

Det är viktigt att aktivt arbeta för att personalen skall trivas på arbetet och arbetsmiljön skall därför präglas av respekt och förtroende för varandra i öppen dialog. Inga trakasserier accepteras på Alba Service, och varje medarbetare skall ges möjlighet att jobba självständigt med av ledningen tilldelat ansvar och befogenhet.


En bra arbetsmiljöpolitik är viktig för företaget inte bara för att inte få en ökad personalomsättning utan även för att det ökar möjligheterna att rekrytera kvalificerade medarbetare. Alba Service driver därför ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med AFS 2001:1. Arbetsmiljöfrågorna ingår som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och behandlas i direkt anslutning till övriga frågor.


Det är viktigt för oss på Alba Service att ingen av våra medarbetare behöver drabbas av ohälsa eller skador på grund av brister i arbetsmiljön. Det är dock också viktigt att alla våra medarbetare tar ett personligt ansvar och har förståelse för god arbetsmiljö vilket medför att nyanställda, vikarier och omplacerade skall få erforderlig information och utbildning i arbetsmiljöfrågor. Alla arbetsmiljökriser skall rapporteras till arbetsledare och en åtgärd till följd av rapporten skall skapas och genomföras omgående.


Det är viktigt för oss på Alba Service att alla våra medarbetare är drogfria och att ingen av våra medarbetare tvingas in i situationer där någon annan är påverkad av alkohol eller tyngre droger under arbetstid.


Arbetsmiljöfrågor beaktas alltid av Alba Service vid inköp av arbetsutrustning och produkter som kan innehålla hälsovådliga ämnen. Personlig skyddsutrustning skall alltid finnas tillgänglig och användas av personalen.


Mål:

  • Ge personalen utbildning i SRY eller likvärdig utbildning.
  • Vid behov ge personalen fortsatt fortbildning vartefter branschen förändras.
  • Arbeta för att alla i personalen skall trivas.
  • Se till att personalen kan arbeta så ergonomiskt bra som möjligt för arbetsuppgiften.